Το πράσινο φως στο αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα δίδει το Τμήμα Περιβάλλοντος προτείνοντας παράλληλα την υιοθέτηση σειράς διαφοροποιήσεων και περιβαλλοντικών όρων.

Η γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και ανοίγει τον δρόμο για την τελική φάση της δημοσιοποίησης του σχεδίου για την χερσόνησο του Ακάμα.

Στα συμπεράσματα της έκθεσης εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις καθώς σημειώνεται ότι το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο επηρεάζει τέσσερις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Δύο εξ αυτών βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως παρά το γεγονός ότι το σχέδιο έχει βελτιωθεί σε σχέση με το προηγούμενο, απειλείται η ακεραιότητά και η συνοχή του Δικτύου Natura με συσσωρευτικές, αρνητικές και μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσονήσου Ακάμα.

Σημειώνεται ακόμα ότι αρκετές από τις πρόνοιες μπορούν να επιφέρουν σημαντική όχληση σε σπάνια είδη από την υλοποίηση έργων σε περιοχές και ζώνες οι οποίες επιτρέπουν διάσπαρτες και μεγάλες αναπτύξεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής, αναφέρεται ότι κάποιες από τις προτεινόμενες αναπτύξεις δυνητικά επιφέρουν απώλεια οικοτόπων εντός της περιοχής Δικτύου Natura 2000. Θα επηρεαστούν επίσης οικότοποι εκτός του Δικτύου, καθώς και διάφορα είδη που χρησιμοποιούνται από την πτηνοπανίδα για περιοχές τροφοληψίας και φωλεοποίησης.

Επιπρόσθετα, οι συσσωρευτικές επιπτώσεις θα είναι σημαντικές εφόσον χωροθετούνται εκτός ορίων ανάπτυξης, σημαντικού μεγέθους εξειδικευμένες αναπτύξεις, βιομηχανικές αναπτύξεις και το επισκέψιμο αγρόκτημα.
Τονίζεται ακόμα ότι η ανθρώπινη παρουσία αυξάνεται, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας αφού θα επιτρέπεται η διανυκτέρευση.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ωστόσο, ότι με την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου, διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων περιμετρικά του Ακάμα, βελτιώνοντας έτσι και τις οικονομικές προοπτικές τους.

Στην έκθεση αξιολόγησης τίθενται 39 όροι τους οποίους καλείται να υιοθετήσει η πολεοδομική αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών. Μεταξύ άλλων προτείνεται:

• Απαγόρευση χωροθέτησης αναψυκτήριων εντός των περιοχών του Δικτύου Natura.

• Απαγόρευση ανάπτυξης επισκέψιμων αγροκτημάτων εντός 200 μέτρων από τις περιοχές του Δικτύου Natura.

• Απαγόρευση χωροθέτησης οινοποιιών, τυροκομείων, συσκευαστηρίων φρούτων, περιβαλλοντικών κέντρων ενημέρωσης και χώρων στάθμευσης στο Δίκτυο Natura.

• Οι οικοτουριστικές περιοχές σε αγροτικές ζώνες δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 10 χιλ. τετραγωνικά μέτρα.

• Απαγόρευση ανάπτυξης αθλητικών εγκαταστάσεων σε αγροτικές περιοχές.

• Σημειώνεται τέλος ότι οι προτεινόμενες εξειδικευμένες αναπτύξεις των κοινοτήτων Ίνεια και Δρούσια δεν μπορούν να χωροθετηθούν ως έχουν και πρέπει να καταργηθούν. Προτείνονται ωστόσο, εναλλακτικές λύσεις.