Με ανακοίνωση που αφορά τις επιθεωρήσεις και τον έλεγχο στην εταιρεία Cypra Ltd από την Υπηρεσία Επιθεώρησης , απαντά στους ισχυρισμούς της εταιρείας το Υπουργείο Εργασίας.

Αναφέρεται ότι από σύνολο 107 προσώπων, τα οποία είχαν δηλωθεί στο Υπουργείο Υγείας ότι απασχολούνταν στα υποστατικά της συγκεκριμένης εταιρείας και για τα οποία είχαν διενεργηθεί από το Υπουργείο Υγείας εξετάσεις Covid 19, τα 79 πρόσωπα διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν ανοιχτή εργοδότηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και επομένως με βάση τον σχετικό Νόμο θεωρούνται αδήλωτοι εργαζόμενοι .

Η αδήλωτη εργασία με βάση τον Νόμο επιφέρει διοικητικό πρόστιμο €3.500 για κάθε αδήλωτο πρόσωπο, σύνολο €276.500 διοικητικό πρόστιμο.

“Σημειώνεται ότι ο έλεγχος αφορούσε και τα τρία Μητρώα Εργοδότη, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανήκουν στο ίδιο νομικό πρόσωπο, άρα στην ίδια Εταιρεία. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ο εργοδότης έχει στη διάθεση του 5 ημέρες να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σε ότι αφορά τα πρόσωπα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον ονομαστικό κατάλογο που του έχει δοθεί μετά την σχετική διαπίστωση παράβασης περί αδήλωτης εργασίας”, αναφέρεται.