Η μετάβαση στις λειτουργίες της Μεγάλης Βδομάδας από την 26η Απριλίου 2021 έως τη 2α Μαΐου 2021, εξαιρείται της υποχρέωσης για αποστολή μηνύματος SMS αναφέρεται σε διάταγμα, που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2021,

Noείται, σημειώνεται, ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας.
 
Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων, εξαιρουμένης της χρήσης από πρόσωπα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση, καθώς και για προπονήσεις μέχρι δύο προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, καθώς και εξαιρουμένης της λειτουργίας των υπαίθριων αγωνιστικών κολυμβητικών δεξαμενών, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Το διάταγμα αναφέρει ότι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών που φοιτούν σε προδημοτικές και νηπιαγωγεία ή τους παρέχεται φροντίδα σε βρεφοκομικούς σταθμούς, παιδικές λέσχες και Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών ή/και έχουν την φροντίδα παιδιών με αναπηρία, υποβάλλουν, για αξιολόγηση, αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για εξ’ αποστάσεως εργασία, όπου είναι εφικτό, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Εάν δεν επιθυμούν να  εκτελούν καθήκοντα εξ’ αποστάσεως, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό της τάξης του 60% των απολαβών τους από τον οικείο εργοδότη τους.
 
Νοείται, σημειώνεται ότι, μόνο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων μπορεί να αιτηθεί την εν λόγω άδεια, ανά πάσα στιγμή, με προτεραιότητα χορήγησης της εν λόγω άδειας στον γονέα/κηδεμόνα που δεν εργάζεται σε Ουσιώδη Υπηρεσία,».
 
Επίσης, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων για ατομικές προπονήσεις και αγώνες ατομικών αθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών και χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών και απαγορεύεται η προπόνηση προσώπων κάτω των 18 ετών, εξαιρουμένων των αθλητών και αθλητριών που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) καθώς και στους αγώνες ατομικών αθλημάτων που διεξάγονται σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις,
 
Όπως αναφέρεται, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, επιτρέπεται η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για προπόνηση  αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, όπως αθλητές και αθλήτριες που έχουν εξασφαλίσει ή  διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και/ή συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού».
 
Το Διάταγμα προσθέτει ότι πρόσωπα που εισέρχονται στη Δημοκρατία, τα οποία κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 από τη Δημοκρατία και νοουμένου ότι έχει παρέλθει, κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, αναλόγως του εμβολίου που τους έχει χορηγηθεί, ο καθορισμένος υπό το Υπουργείο Υγείας, αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία, από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, καθώς και από την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό.
 
Επίσης, πρόσωπα που εισέρχονται στη Δημοκρατία, τα οποία κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 από το Κράτος του Ισραήλ και νοουμένου ότι έχει παρέλθει, κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, αναλόγως του εμβολίου, που τους έχει χορηγηθεί, ο καθορισμένος υπό το Υπουργείο Υγείας, αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία, από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, καθώς και από την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό,
 
Σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου 2021, πρόσωπα που εισέρχονται στη Δημοκρατία, τα οποία κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 από το Ηνωμένο Βασίλειο και νοουμένου ότι έχει παρέλθει, κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, αναλόγως του εμβολίου που τους έχει χορηγηθεί, ο καθορισμένος από το Υπουργείο Υγείας αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, καθώς και από την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό.
 
Νοείται ότι, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού οφείλουν να συμμορφωθούν στο ενδεχόμενο διενέργειας τυχαίας δειγματοληπτικής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει το Κράτος και για πρόσωπα, τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19 ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας».
Πηγή: ΚΥΠΕ