Κανονισμούς εξέδωσε το Σάββατο 2 Μαΐου με απόφασή του το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους οποίους ρυθμίζει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, το ποσοστό του μισθού και τους δικαιούχους της ειδικής άδειας φροντίδας παιδιών, για υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

Όπως αναφέρεται, στόχος των κανονισμών είναι η στήριξη των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο εργαζόμενους γονείς «οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν μπορούν να εργαστούν, είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών».

Το επίδομα, διευκρινίζεται, θα καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση και εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ενός τουλάχιστον παιδιού κάτω των 15 ετών και πιστοποιητικό αναπηρίας σε περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία, εφόσον δεν υπάρχει καταχωρημένα ή/και επιβεβαιωμένα για την πρώτη περίοδο παροχής του ειδικού επιδόματος για φροντίδα παιδιών, καθώς και διαδικτυακά η δήλωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (ΕΕΑ.6) στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα, εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί.

«Η αίτηση υποβάλλεται από μισθωτό, ο οποίος είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε τον Μάρτιο, είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Ιανουάριο 2020 και υπάρχει δηλωμένος μισθός για τον αντίστοιχο μήνα και δεν λαμβάνει θεσμοθετημένη σύνταξη», αναφέρεται.

Σε περίπτωση που κατά τους μήνες Μάρτιο, Φεβρουάριο, Ιανουάριο 2020 ή και προηγουμένως, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν είτε σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε λαμβάνεται υπόψην ο τελευταίος μισθός εντός των προηγούμενων 9 μηνών στον ίδιο εργοδότη.

Το επίδομα, προστίθεται, παρέχεται μόνο σε μισθωτούς εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν τελευταίο ακαθάριστο μηνιαίο μισθό μέχρι €2.500 και υπολογίζεται με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με βάση το μισθό, ο οποίος θα δηλωθεί σε σχετική αίτηση (ΕΕΑ.7) και θα συμπληρωθεί από τον εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα το δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, τότε λαμβάνεται  υπ’  όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς ο υπολογισμός του Ειδικού Επιδόματος για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται ως ακολούθως:

Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000 ο / η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%.

Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000 και το μικρότερο ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €360 για περίοδο ενός μηνός.

Παράλληλα, για μονογονεϊκές οικογένειες τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200 και το μικρότερο ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €360 για περίοδο ενός μηνός ανεξαρτήτως ύψους μηναίου μισθού.

Η περίοδος παροχής της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα συνολικά και για τους δύο γονείς και ο τρόπος υπολογισμού θα γίνεται κατ’ αναλογία των ημερών για τις οποίες καθίσταται ο αιτητής/τρια δικαιούχος.

Σημειώνεται επίσης ότι αν ο ένας γονέας λάβει την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, ο άλλος δεν μπορεί να τη λάβει για την ίδια περίοδο.
Η  περίοδος  παροχής επιδόματος Ειδικής  Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δύναται να αρχίζει από τις 13/04/2020 και να έχει ισχύ μέχρι και τις 12/5/2020.

Επίσης, η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο αν ο γονέας δεν μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για φύλαξη / φροντίδα των παιδιών.

Για την παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συναίνεση του εργοδότη και τα σχετικά στοιχεία δύναται να επαληθευτούν απευθείας με τους οικείους εργοδότες, αναφέρεται.

Διευκρινίζεται ότι το επίδομα δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό  επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας.

Το επίδομα θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του αιτητή με την οποία Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.

Προστίθεται ότι σε περίπτωση υποβολής αίτησης για παροχή Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών και από τους δύο γονείς για οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε από τα κοινά τους τέκνα, θα λαμβάνεται υπ’ όψη και θα εξετάζεται μόνο η αίτηση του προσώπου που έχει υποβάλει πρώτος τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

Αναφέρεται επίσης, μεταξύ άλλων, ότι για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενούς του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.
 
Ολόκληρο το κείμενο των Κανονισμών εδώ.