Υπογράφηκαν χθες τα συμβόλαια για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση δύο αντλιοστασίων για το υπό κατασκευή αποχετευτικό σύστημα στις κοινότητες Πύργου και Παρεκκλησιάς.

Το συμβόλαιο, αξίας €1.638.800 (πλέον ΦΠΑ) ανατέθηκε από το ΣΑΛΑ, μετά από ανοικτό διαγωνισμό, στην εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Οι κατασκευαστικές εργασίες των δύο αντλιοστασίων και των υποδομών σύνδεσης τους με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης των κοινοτήτων Πύργου και Παρεκκλησιάς προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Νοέμβριο του 2021, και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 15 μήνες περίπου.

Με την ολοκλήρωση των έργων και τη λειτουργία των αντλιοστασίων, οι κοινότητες Πύργου και Παρεκκλησιάς, θα μπορούν να συνδεθούν με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα της μείζονος Λεμεσού.