Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) ενημερώνει το κοινό ότι έχουν αποφασιστεί τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή των Αποχετευτικών Τελών για το έτος 2023:

Την εφαρμογή των νέων αξιών γενικής εκτίμησης των ακίνητων σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2021, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στους καταλόγους του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Τη μείωση των συντελεστών χρέωσης Αποχετευτικών Τελών Λυμάτων για ξενοδοχεία και βιομηχανίες από 0,99‰ σε 0,92‰
Τη μείωση των συντελεστών χρέωσης Αποχετευτικών Τελών Λυμάτων για άλλα υποστατικά από 0,38‰ σε 0,35‰
Τη μείωση των συντελεστών χρέωσης Αποχετευτικών Τελών Ομβρίων Υδάτων για όλα τα υποστατικά από 0,09‰ σε 0,086‰
Η απόφαση για μείωση των αποχετευτικών τελών εμπίπτει στην πολιτική του ΣΑΛΑ για διατήρηση όσο το δυνατόν χαμηλότερων τελών.

Κατά τη λήψη της απόφασης λήφθηκαν υπόψη η γενική οικονομική κατάσταση του Οργανισμού, οι υποχρεώσεις για εξυπηρέτηση των δανείων και οι χρηματοδοτικές ανάγκες για υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος του ΣΑΛΑ.