Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσαν πως από σήμερα, 27 Μαρτίου, αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για έκτακτη οικονομική βοήθεια σε εγγεγραμμένες φιλοζωικές οργανώσεις και σε εθελοντές ή ομάδες εθελοντών φροντίδας εγκαταλειμμένων ζώων.

Η οικονομική βοήθεια παραχωρείται με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2020, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της φροντίδας των αδέσποτων/ εγκαταλειμμένων ζώων από τις φιλοζωικές οργανώσεις, την περίοδο εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, η έκτακτη πρόσθετη στήριξη αφορά την επιχορήγηση αγοράς ζωοτροφών, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η φροντίδα των αδέσποτων σκύλων και γάτων από τις κατά τόπους φιλοζωικές οργανώσεις. Το μέτρο μπορεί να καλύψει και μεμονωμένους εθελοντές ή ομάδες εθελοντών που θα μπορούν να υποβάλουν το αίτημα τους μέσω
εγγεγραμμένων φιλοζωικών οργανώσεων, ώστε να επιτευχθούν επιθυμητές συνέργειες.

Η έκτακτη οικονομική στήριξη, που θα παραχωρείται μέχρι εξαντλήσεως του εγκριθέντος για τον σκοπό αυτό ποσού, θα έχει μορφή επιχορήγησης για κάλυψη μέρους του κόστους σίτισης των ζώων αυτών την περίοδο των περιοριστικών μέτρων. Θα παραχωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ζώων που βρίσκεται υπό την ευθύνη και φροντίδα κάθε φορέα/οργάνωσης/συνόλου.

Απαιτούμενα έγγραφα/πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα:

  • Επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής από τον οικείο Έπαρχο/ Έφορο Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών/ Ενώσεων ή επίσημο πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών (εφόσον δεν έχουν υποβληθεί προηγουμένως). Νοείται πως, οι φιλοζωικές οργανώσεις πρέπει να υποβάλλουν, πέραν του πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας, και έγγραφα (Ιδρυτικό έγγραφο/ Καταστατικό της Οργάνωσης), τα οποία να στοιχειοθετούν πέραν πάσης αμφιβολίας τη δράση τους σε θέματα προστασίας ζώων (εφόσον δεν έχουν υποβληθεί προηγουμένως).
  • Πιστοποιητικό IBAN (IBAN Certificate) επίσημου τραπεζικού λογαριασμού της οργάνωσης με ημερομηνία έκδοσης το πολύ ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Εξουσιοδότηση για πληρωμές μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS) (εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως).
  • Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου ή του Διευθυντή της φιλοζωικής οργάνωσης ανάλογα αν πρόκειται για Σωματείο ή Εταιρεία, στην οποία να αναφέρεται α) ο αριθμός των ζώων που βρίσκεται υπό την ευθύνη της οργάνωσης την τρέχουσα περίοδο, β) ο αριθμός των ζώων που βρίσκεται υπό την ευθύνη μεμονωμένων εθελοντών ή ομάδας εθελοντών τους οποίους εκπροσωπεί για το συγκεκριμένο σκοπό την τρέχουσα περίοδο καθώς και γ) η δέσμευση για προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων αξιοποίησης της χορηγίας για αγορά ζωοτροφών (επίσημα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμών από την 9η Μαρτίου 2020).

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα/πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή με φαξ στον αριθμό 22332803.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό 22805200.

Το έντυπο της αίτησης και η εξουσιοδότηση για πληρωμές μέσω του Συστήματος FIMAS μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.