Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID 19, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2021 μέχρι την 31η Αυγούστου 2021.
 
Συγκεκριμένα, οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια:
 
Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 143, Κ.Δ.Π. 368/2021),
 
Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Απόφαση Αρ. 144, Κ.Δ.Π. 369/2021),
 
Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 145, Κ.Δ.Π. 370/2021),
 
Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων  του Ξενοδοχειακού Τομέα(Απόφαση Αρ. 146, Κ.Δ.Π. 371/2021),
 
Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ. 147, Κ.Δ.Π.372/2021) και
 
Ειδικό Επίδομα Ασθενείας για τα άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID-19 (Απόφαση Αρ. 148, Κ.Δ.Π. 373/2021)
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Αυγούστου 2021 καθώς και τα υποδείγματα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με συγκεκριμένες αιτήσεις, θα αναρτηθούν στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy στις 31 Αυγούστου 2021.
 
Αναφέρεται πως όλοι όσοι εμπίπτουν στους δικαιούχους των Ειδικών Σχεδίων, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση στην ειδική ιστοσελίδα για να λάβουν το σχετικό επίδομα για την περίοδο Αυγούστου, νοουμένου ότι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις.
 
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2021 μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 είναι η Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσάνυχτα).
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων, αναφέρεται.
 
Επιπλέον, οι Όμιλοι Εταιρειών που επιθυμούν οι εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα, να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2021 μέχρι την 31η Αυγούστου 2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Το έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που Όμιλοι Εταιρειών έχουν ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποβολή μίας, ενιαίας αίτησης, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.
 
Τονίζεται, τέλος, ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων, θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com